محورهای علمی سمینار توسعه بیمه های زندگی


   وضعیت موجود
   - مقايسه وضعيت حال و گذشته صنعت بيمه زندگی
   -‌ چالش‌های ساختاری صنعت بیمه زندگی
      - بازاريابي و شبکه فروش
      - سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه زندگی
      - ابعاد مقرراتی بيمه‌های زندگي
      - ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی توسعه بیمه‌های زندگی

   نيازسنجي و مطالعه بازار
   -‌ تجربیات بین‌المللی در زمینه توسعه بیمه‌های زندگی
   - شناسایی ريسك‌هاي وابسته به محصولات بيمه زندگی
   -‌ فناوری اطلاعات و ابزارهای موجود برای توسعه بیمه‌های زندگی
   -‌ محصولات جايگزين يا مكمل محصولات بيمه زندگي
   -‌ تغییرات جمعیتی و بیمه‌های زندگی

   وضعيت مطلوب و راهكار
   - متنوع‌سازی سبد محصولات بیمه زندگی
   - مبانی جديد تشكيل سرمايه (نظیر طلا، سهام، ...) در بیمه‎های زندگی
   - مشوق‌ها و امتیازات برای پوشش‌های بیمه زندگی
   -‌ نقش دولت، نهاد ناظر و سایر نهادها در توسعه بيمه‌هاي زندگی

بازگشت